Všeobecné obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na nákup a využití herního času v herně s virtuální realitou Game-time (dále jen „herní čas“) prostřednictvím webové stránky www.game-time.cz (dále je „internetový obchod“) provozované Petrem Bartošem (dále jen „Provozovatel“). VOP blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Provozovatele a osoby, která si rezervuje a koupí herní čas prodávaný Provozovatelem (dále jen „Zákazník“), jako smluvních stran tzv. nepojmenované smlouvy uzavírané dle § 1746 odst. 2, popř. kupní smlouvy uzavírané dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku či jiného smluvního vztahu.

Provozovatel: Petr Bartoš

IČ: 07992114

DIČ: CZ9301063123

se sídlem: Prackovice nad Labem 71

zapsané u MÚ LOVOSICE, Sp. Značka: OŽÚ 335/2019 MJ 

e-mail: info@game-time.cz 

telefon: +420 724 552 440

www.game-time.cz

(dále jen „prodávající“)

 

1.2. Provozovatel provozuje svou činnost v následující provozovně: Game-time, 8. května 236/6, 410 02 Lovosice (dále jen „herna“).

1.3. „Herním časem“ se rozumí rezervovaný a zakoupený čas pro hraní ve virtuální realitě, je vždy určený datem, časem, hernou a systémem VR.

1.4. „Systémem VR“ se rozumí typ zařízení, který je využíván pro virtuální realitu.

1.5. „Jednotkou VR“ se rozumí vymezený prostor pro použití systému VR.

1.6. „Volným herním časem“ se rozumí herní čas, za který nebylo Provozovateli zaplaceno hotovostní platbou nebo platební kartou.

1.7. „Personálem“ se rozumí pověření zaměstnanci Provozovatele zajišťující provoz herny.

1.8. Uzavřením smlouvy prostřednictvím zakoupeného herního času souhlasí Zákazník s těmito VOP a všemi jeho nezbytnými přílohami, které jsou pro obě smluvní strany závazné. Tyto VOP jsou nedílnou součástí veškerých smluvních ujednání mezi Provozovatelem a Zákazníkem.

1.9. Tyto VOP jsou volně přístupné na internetových stránkách Provozovatele na adrese www.game-time.cz, kde se s nimi může Zákazník seznámit.

1.10. Tyto VOP nebo jejich jednotlivá ustanovení lze vyloučit nebo nahradit pouze výslovným ujednáním smluvních stran v písemné formě.

1.11. Zákazník zakoupením herního času souhlasí s tím, že údaje týkající se jeho osoby, které poskytne Provozovateli, zejména telefonní číslo či e-mailová adresa, budou zpracovány Provozovatelem. Zákazník dává tímto Provozovateli výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zák. č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v jejich platném znění.

1.12. Souhlas se zpracováním osobních údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Zákazník bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat, a to na adrese sídla Provozovatele.

1.13. Provozovatel dbá při zpracování osobních údajů Zákazníka, aby Zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. Provozovatel také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života Zákazníka.

2. Prodej herního času

2.1. Zákazník může rezervovat herní čas na konkrétní termín prostřednictvím webových stránek www.game-time.cz a zaplatit následně v hotovosti při využití rezervace v provozovně.

2.2. Rezervovat herní čas lze kdykoliv před začátkem požadovaného termínu uvedeného na internetových stránkách www.game-time.cz. Prodávající nepožaduje od zákazníka předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu.

2.3. Po výběru a označení herního času na konkrétní termín je Zákazník povinen vyplnit zobrazený elektronický formulář a zadat všechny požadované informace. Po kompletním vyplnění objednávky herního času se Zákazníkovi zobrazí celková kupní cena, kterou je Zákazník povinen uhradit v hotovosti na provozovně před započetím hry. Uvedená kupní cena je aktuální pro objednané herní časy a je cenou konečnou, tj. včetně poplatku i případných poskytovaných slev.

2.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit zákazníkovi účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

2.5. Po rezervaci herního času a úspěšném dokončení objednávky je Zákazníkovi odeslán potvrzující e-mail na jím zadanou e-mailovou adresu, který obsahuje shrnutí objednávky.

2.6. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího. 

3. Storna a reklamace

3.1. Objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. 

3.2. Právo na storno herního času může zákazník uplatnit bez udání důvodu na e-mailu info@game-time.cz nebo telefonicky na čísle: +420 724 552 440. V žádosti je potřeba uvést termín herního času a jméno, na které byl rezervován.

3.3. Provozovatel má právo na storno herního času kdykoliv před začátkem termínu. Pokud vznikly skutečnosti, kvůli kterým nemohlo dojít k započetí obchodního vztahu (např. zrušení dodávky el. proudu, výpadek internet. sítě apod.) je provozovatel povinen zákazníkovi poskytnou náhradní termín do 30 dnů od této události.

3.4. Pravidla pro vrácení peněz za stornované herní časy ze strany zákazníka:

3.4.1. Storno ve lhůtě více jak 24 hodin před termínem – vrácení 100 % zaplacené částky.

3.4.2. Storno ve lhůtě méně než 24 hodin před termínem – v tomto případě bohužel bez náhrady.

3.5. Pokud dojde ke zrušení herního času ze strany provozovatele, zákazníkovi je vrácena plná částka za takto zrušený herní čas. Peníze budou vráceny stejnou metodou, jakou bylo zaplaceno zákazníkem.

3.6. Reklamaci na poskytnutou službu, tj. herní čas, je možné uplatnit pouze u provozovatele herny.

3.7. Je na úvaze provozovatele herny rozhodnout, zda je reklamace odůvodněná, a to vzhledem k povaze konkrétního důvodu. Uzná-li provozovatel reklamaci za odůvodněnou, poskytne dle svého uvážení zákazníkovi náhradu ve formě volného herního času anebo vrátí zákazníkovi peníze za zakoupený a reklamovaný herní čas. Peníze za herní čas se vrací pouze v hotovosti.

4. VR herna (herní čas)

4.1. Zákazník se při příchodu do herny prokáže svým dokladem totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz nebo pas) a obsluha herny mu na základě toho přidělí jednotku VR pro Zákazníkem zaplacený herní čas. Osoby mladší 14 let jsou povinni přijít a hrát pouze v doprovodu zákonného zástupce.

4.2. Zakoupením herního času Zákazník souhlasí s dodržováním pravidel herny po celou dobu pobytu v prostorách herny. Zákazník má možnost se s pravidly seznámit kdykoliv na stránkách herny. Prodejce nadále neodpovídá za žádné úrazy, spojené s nedodržením těchto pravidel. Zákazník je povinen před vstupem do jednotky VR podepsat prohlášení o zodpovědnosti.

4.3. Zákazník je povinen přinést si odpovídající sportovní obuv na přezutí, jinak je prodávající oprávněn vyžadovat po zákazníkovi vyzutí nevhodné obuvi.

 

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

6.3. Záležitosti těmito VOP neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

6.4. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

6.5. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem. 

6.6. Zákazník tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6.7. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

6.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

7. Účinnost

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2019.